VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Opvolging van de experimenteerfase binnen de testbedrijven

Na een jaar werken aan het omschrijven van de relevante begrippen en het opstellen van een theoretische en praktische inventaris wat betreft de sociale impact, werd de experimenteerfase begin 2017 opgestart en in 2018 voortgezet.

Uiteindelijk werden in het kader van het VISES-project 56 ondernemingen begeleid bij het testen en toetsen van het valorisatieproces van de sociale impact via coconstructie door de partners.

Ter herinnering : om hun sociale impact te evalueren, volgen de betrokken bedrijven een traject in 3 fases :

1. Stand van zaken en keuze van de evaluatievraag

2. Keuze van de methodiek en gegevensverzameling

3. Analyse van de gegevens en valorisatie van de sociale impact

 

Veel bedrijven zijn nu aan het einde van de tweede stap in de experimenteerfase, terwijl andere de eerste stap nog moeten afronden en sommige het traject reeds volledig hebben doorlopen. Het begeleidend werk
wordt ten laatste tijdens het 1ste kwartaal van 2019 beëindigd.

Gedurende de experimenteerfase kon de dynamiek van ons actieonderzoek worden versterkt door een intensieve heen-en-weer communicatie tussen de deelnemers. De ervaringen en de vragen vanuit het terrein werden geëscaleerd naar de verschillende onderzoeksinstanties binnen het project, en verzameld en geanalyseerd voor kapitalisering. Door deze beschouwende momenten kon de actie op het terrein worden bijgesteld en konden vastgestelde problemen worden overbrugd.

Deze dialoog tussen projectpartners binnen de verschillende instanties heeft ook geleid tot een aantal bevindingen op macroniveau. Een deel van de communicatie en het denkwerk werd verricht in werkgroepen en daarna uitgebreid naar alle partners. Daardoor werd functioneren in “gesloten circuit” vermeden en kon een methodiek worden vastgelegd die voor alle bedrijven uit de SSE bruikbaar is.

De ontmoetingen tussen partners en testbedrijven waren ook een gelegenheid om te kapitaliseren op de ervaringen van de experimenteerfase binnen de testbedrijven en zo de VISES-methodiek te verfijnen en bij te stellen.

 

Voortbouwend op de dynamiek van het actieonderzoek kan de VISES-methodiek in 2019 breder worden uitgerold, met de nodige relevantie voor de partners en in aansluiting op de realiteit op het terrein.

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1